اهورا...

اهورا:
ماانسانهاهمه به انتظارمرگ نشسته ایم
فقط زندگی میکنیم که سرگرم باشیم

***INSTAGRAM ***

AHOORA.BLOG.IR

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

ازسرکویت نبردم حاصلی جزخون دل

پاکدامان آمدم،آلوده دامان میروم

تاتجدید قوای بعدی خدانگهدار

عمری بود بازدرخدمتیم

پیام ها خوانده وتایید میشوند

روزگارتان خوش

۴۹ نظر ۰۸ مرداد ۹۴ ، ۲۲:۱۹
اهورا ...