اهورا...

اهورا:
ماانسانهاهمه به انتظارمرگ نشسته ایم
فقط زندگی میکنیم که سرگرم باشیم

***INSTAGRAM ***

AHOORA.BLOG.IR

۷ مطلب در آذر ۱۳۹۳ ثبت شده است

دلایلی که برپایه ی آن به امری ایمان داریم یانداریم،
نزد انسان های بسیارنادر بسی قدرتمندترازحدممکن است.
معمولابرای ایجادتزلزل درایمان،لازم نیست که بابیشترین شدت حمله کنیم.اگرحمله پرهیاهو باشد،درمورد بسیاری به هدف خویش میرسیم وبرای این کارفقط به ترقه هایی نیاز است.برای مقابله باانسان های بسیار خودپسندتنها اَدای حمله ای بسیارسخت کافی است،زیراآنها فکر میکنندبسیارمهم هسنتد وازاین دیدگاه باکمال میل تسلیم می شوند.

F.Nietzsche


۱۷ نظر ۲۸ آذر ۹۳ ، ۲۰:۳۶
اهورا ...

۲۳ نظر ۲۲ آذر ۹۳ ، ۱۶:۱۹
اهورا ...

۱۸ نظر ۱۸ آذر ۹۳ ، ۱۵:۴۶
اهورا ...

۲۹ نظر ۱۳ آذر ۹۳ ، ۱۳:۲۳
اهورا ...۳۰ نظر ۰۷ آذر ۹۳ ، ۲۲:۲۳
اهورا ...

۴۴ نظر ۰۳ آذر ۹۳ ، ۲۲:۲۷
اهورا ...


۲۱ نظر ۰۱ آذر ۹۳ ، ۱۵:۴۷
اهورا ...