اهورا...

اهورا:
ماانسانهاهمه به انتظارمرگ نشسته ایم
فقط زندگی میکنیم که سرگرم باشیم

***INSTAGRAM ***

AHOORA.BLOG.IR

۱۱ مطلب در آذر ۱۳۹۲ ثبت شده است

کسی که می خواهد زنده بماند باید  مبارزه کند وکسی که دست ازمبارزه  بردارد آن هم درجهانی که هستی آن وابسته به مبارزه است لایق زنده ماندن نیست.(هیتلر)

ولی نه آقای هیتلردراین جامعه ای که زمان برای مبارزه به کودکان بی دفاع نمی دهنداین جمله معنایی ندارد...


۵ نظر ۲۳ آذر ۹۲ ، ۱۹:۳۲
اهورا ...
فقط پلی بودم برای عبورت  فکر تخریب من نباش
به آخرکه رسیدی فقط دست تکان بده
 خودم فرو میریزم...
...

۴ نظر ۲۰ آذر ۹۲ ، ۱۶:۲۷
اهورا ...

اگربه آدم بزرگ هابگویی:(خانه ی زیبایی دیدم بادیوار های آجری سرخ وپنجره های پراز شمعدانی وبام پراز کبوتر،

(محال است بتوانند آن خانه را درذهن خود مجسم کنند.)

حتما باید بگویی:((خانه ای دیدم که صد هزار فرانک می ارزید)

تابه بانگ بلندی بگویند:(به به ،چه خانه ی قشنگی !)

ادم بزرگ هااین طوری اند.نسبت به آن هانبایدسخت گرفت...

قسمتی از داستان شازده کوچولو

۳ نظر ۱۷ آذر ۹۲ ، ۱۹:۴۲
اهورا ...

بهترین وسیله برای شکست یک ملت
ناتوان
 ساختن انرژی واراده ی معنوی آن هاست.
هیتلر

۲ نظر ۱۴ آذر ۹۲ ، ۱۸:۱۱
اهورا ...

زیادخوب نباش ،زیاد دم دست هم نباش

زیادکه خوب باشی دل آدم هارا میزنی ،

آدم های این روزگار عجیب به خوبی وشیرینی آلرژی پیدا کرده اند...

زیاد که باشی زیادی میشوی

...

۳ نظر ۱۳ آذر ۹۲ ، ۱۶:۲۸
اهورا ...
بخاطر میخی،نعلی افتاد،بخاطر نعلی اسبی افتاد.

بخاطراسبی سواری افتاد،بخاطر سواری جنگی شکست خورد.

بخاطر شکستی،مملکتی نابود شد.

وهمه ی این ها بخاطر کسی بود که میخ را محکم نکوبیده بود...
...

۶ نظر ۱۲ آذر ۹۲ ، ۱۵:۳۸
اهورا ...

تقصیربرگ هانیست آدمیان همین هستند!نفس که میدهی لهت میکنند....۳ نظر ۰۷ آذر ۹۲ ، ۱۵:۴۲
اهورا ...

مدادرنگی هامشغول بودند به جزمدادسفید،

هیچ کس به اوکاری نمی دادیک شب مدادرنگی هاتوی سیاهی شب گمشده بودند

مدادسفیدتاصبح کارمی کرد،مهتاب کشید،انقدرستاره کشید که کوچکتر و کوچکترشد.

صبح توی جعبه ی مدادرنگی جای خالی اوباهیچ چیز پرنشد.

جای خالیه بعضی هاهم باهیچ چیز پرنمی شه...

۳ نظر ۰۷ آذر ۹۲ ، ۱۵:۳۸
اهورا ...

عده ای دائم غرغرمی کنندکه گل سرخ خار دارد ولی ماباید شاد باشیم که خارها گل دارند.

(الفونس کار)

۱ نظر ۰۳ آذر ۹۲ ، ۱۵:۳۶
اهورا ...
آن هایی که غم کمتری دارند،باخودنمائی بیشتری می گریند.
(تاسیت)


۱ نظر ۰۲ آذر ۹۲ ، ۱۵:۵۹
اهورا ...