اهورا...

اهورا:
ماانسانهاهمه به انتظارمرگ نشسته ایم
فقط زندگی میکنیم که سرگرم باشیم

***INSTAGRAM ***

AHOORA.BLOG.IR

۸ مطلب در آبان ۱۳۹۲ ثبت شده است

آدمی که وقت شناس است وشمارامنتظرنمی گذارد،بااین عمل خود نشان میدهدکه نه تنهابرای وقت شما،بلکه حتی برای وقت خودهم ارزش قائل می باشد.

(ساموئل اسمایلز)

۲ نظر ۲۹ آبان ۹۲ ، ۱۶:۳۰
اهورا ...
((قطارمی رود
تومی روی
تمام ایستگاه می رود
ومن چقدر ساده ام
که سال های سال
درانتظار تو
کناراین قطاررفته
 ایستاده ام
وهمچنان
به نرده های ایستگاه رفته
تکیه داده ام!))
قیصرامین پور


۲ نظر ۲۴ آبان ۹۲ ، ۱۴:۳۳
اهورا ...
تصویری که ماازجهان داریم،ساخته ی جهان نیست ،زاده ی زبان ماست.


۱ نظر ۲۴ آبان ۹۲ ، ۱۴:۲۰
اهورا ...

کلمات آتش اند

میگویند وخاکسترمی شوند کاغذ

ققنوس نوزاد،

بهت جادورا می شکافد

ومنقارمی چرخاند-درباد

و...منتشرمی شود

نتی که:

گاه چوپانی

گاه ،ملتی

بادل وخون اجرایش می کنند.شاعر:(محمدعلی بهمنی)


۱ نظر ۱۹ آبان ۹۲ ، ۱۶:۲۳
اهورا ...

آبروی حسین به کهکشان می ازرد

یک موی حسین بردوجهان میارزد

گفتم که بگو بهشت راقیمت چیست؟

گفتاکه حسین بیش ازآن می ارزد...

۲ نظر ۱۶ آبان ۹۲ ، ۱۹:۳۰
اهورا ...

هرکس هنربازی کردن بااحساسات مردم رابداند

آقای مردم میشود...


۴ نظر ۱۵ آبان ۹۲ ، ۱۵:۵۸
اهورا ...

همه جای حرمت دیده گشودم

جایی ننوشتند گنه کارنیاید۲ نظر ۱۵ آبان ۹۲ ، ۱۵:۴۹
اهورا ...

ازمردم دور باش وتنها زندگی کن ،نه به کسی ظلم کن ونه بگذار کسی به تو ظلم کند.(ابوالعلاءمعری)

۲ نظر ۰۸ آبان ۹۲ ، ۱۷:۲۰
اهورا ...