اهورا...

اهورا:
ماانسانهاهمه به انتظارمرگ نشسته ایم
فقط زندگی میکنیم که سرگرم باشیم

***INSTAGRAM ***

AHOORA.BLOG.IR

تصویری که ماازجهان داریم،ساخته ی جهان نیست ،زاده ی زبان ماست.


۱ نظر ۲۴ آبان ۹۲ ، ۱۴:۲۰
اهورا ...

کلمات آتش اند

میگویند وخاکسترمی شوند کاغذ

ققنوس نوزاد،

بهت جادورا می شکافد

ومنقارمی چرخاند-درباد

و...منتشرمی شود

نتی که:

گاه چوپانی

گاه ،ملتی

بادل وخون اجرایش می کنند.شاعر:(محمدعلی بهمنی)


۱ نظر ۱۹ آبان ۹۲ ، ۱۶:۲۳
اهورا ...

آبروی حسین به کهکشان می ازرد

یک موی حسین بردوجهان میارزد

گفتم که بگو بهشت راقیمت چیست؟

گفتاکه حسین بیش ازآن می ارزد...

۲ نظر ۱۶ آبان ۹۲ ، ۱۹:۳۰
اهورا ...

هرکس هنربازی کردن بااحساسات مردم رابداند

آقای مردم میشود...


۴ نظر ۱۵ آبان ۹۲ ، ۱۵:۵۸
اهورا ...

همه جای حرمت دیده گشودم

جایی ننوشتند گنه کارنیاید۲ نظر ۱۵ آبان ۹۲ ، ۱۵:۴۹
اهورا ...

ازمردم دور باش وتنها زندگی کن ،نه به کسی ظلم کن ونه بگذار کسی به تو ظلم کند.(ابوالعلاءمعری)

۲ نظر ۰۸ آبان ۹۲ ، ۱۷:۲۰
اهورا ...

باران:

(باران ازپله های ابرپایین می آیدبی ذوقی نکن چترسیاه)

محمدعلی بهمنی۲ نظر ۲۲ مهر ۹۲ ، ۲۰:۵۳
اهورا ...


ازهرچیزکه درزندگانی ماراغمگین میسازد،نقاشی برای ماخوشاینداست.

(میکل آنژ)


۱ نظر ۲۲ مهر ۹۲ ، ۲۰:۴۲
اهورا ...

((حالاکه رفته ای گریه نمی کنم

مبادادراشک هایم توباشی

وازچشمم بیفتی...))


۱ نظر ۲۲ مهر ۹۲ ، ۱۹:۵۴
اهورا ...