اهورا...

اهورا:
ماانسانهاهمه به انتظارمرگ نشسته ایم
فقط زندگی میکنیم که سرگرم باشیم

***INSTAGRAM ***

AHOORA.BLOG.IR

باران:

(باران ازپله های ابرپایین می آیدبی ذوقی نکن چترسیاه)

محمدعلی بهمنی۲ نظر ۲۲ مهر ۹۲ ، ۲۰:۵۳
اهورا ...


ازهرچیزکه درزندگانی ماراغمگین میسازد،نقاشی برای ماخوشاینداست.

(میکل آنژ)


۱ نظر ۲۲ مهر ۹۲ ، ۲۰:۴۲
اهورا ...

((حالاکه رفته ای گریه نمی کنم

مبادادراشک هایم توباشی

وازچشمم بیفتی...))


۱ نظر ۲۲ مهر ۹۲ ، ۱۹:۵۴
اهورا ...